Další projekty MORE PROJECTS

Studie transformačních lokalit Slivenec

 

Studie transformačních lokalit Slivenec

Koncepční studie dopravní obsluhy a transformačních lokalit řeší vymezená území v návaznosti na střed městské části Praha Slivenec - centrum, západ a sever. Zadavatelem studie je městská část Praha Slivenec s cílem nastavení základní koncepce dopravního napojení rozvojových lokalit bez významného zatížení zástavby stávající, zlepšení pěší prostupnosti s návazností na centrum městské části a okolí dvora řádu Křižovníků, dopravní obsluhy rozvoje veřejné vybavenosti (ZUŠ, sportoviště) a vytipování rezervních ploch pro dopravu v klidu v centru MČ.

Do studie byly zapracovány požadavky městské části, realizace chodníku k budoucí prodloužené tramvajové trase a projednávaná rekonstrukce sběrné komunikace v ulici Ke Smíchovu. Studie je v souladu s platným územním plánem Hl. m. Prahy a jeho dílčími změnami (Z3298). Cílem studie bylo navržení a posouzení napojovacích bodů transformačních lokalit, stanovení dopravní koncepce, hierarchie navrhovaných komunikací a veřejných prostor. V souvislosti s navrženým řešením připojení transformačních lokalit byla i obslužnost pozemků ve funknčí ploše ZVO a VN tak, aby nedocházelo k nepřiměřené zátěži rodinných domů stávajících i navrhovaných.